PL

Recz ul. Kolejowa licytacja hali produkcyjnej

 

09 październik 2020

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 9 października 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 104 odbędzie się
                             pierwsza licytacja

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/52 położonej w Reczu przy ul. Kolejowej oraz prawa własności budynków. Prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 2089-12-05. Dla nieruchomości Sąd prowadzi KW Sz1C/00032282/0 oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/43 położoną w Reczu przy ul. Kolejowej oraz prawa własności budynków. Prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 2089-12-05, dla nieruchomości Sąd prowadzi KW Sz1C/00030977/5.
Działka nr 65/52 jest o powierzchni 4043 m2 ma użytek w klasie Bi, zabudowana jest obiektami hal, powierzchnia zabudowy hal wynosi 2432 m2. Hale posadowione na terenie nieruchomości stanowią obiekty w konstrukcji stalowo-murowanej. W halach prowadzona jest działalność w zakresie obróbki metali. Część obiektu jest dwupoziomowa. Na piętrze znajdują się pomieszczenia socjalne z łazienkami. Nieruchomość ma zapewnioną drogę dojazdową do drogi publicznej na zasadzie służebności przez działkę nr 65/47 dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą Sz1C/00021936/0.
Działka nr ewidencyjny 65/43 o powierzchni 3386 m2 ma użytek w klasie Bi, ma teren płaski w części południowej, a w części północej wzdłuż ulicy Kolejowej jest skarpą. Działka przylega między innymi do nieruchomości stanowiącej działkę nr 65/52 zabudowaną obiektami hali i razem z nią stanowią jedną całość gospodarczą, bowiem działka nr 65/43 jest częściowo drogą dojazdową do hali usytuowanej na działce nr 65/52, może być wykorzystywana do rozładunku materiałów, placem manewrowym, zapleczem czy też parkingiem. Ponadto działka nr 65/43 zabudowana jest budynkami przemysłowymi: wiatą, byłym laboratorium, garażem, magazynem powierzchnia zabudowy tych obiektów łącznie wynosi 306 m2. Wiata w lekkiej konstrukcji stalowej, laboratorium, garaż i magazyn w konstrukcji murowanej.

Suma oszacowania wynosi 1.167.000,00zł, netto plus podatek VAT 23% razem 1.435.410,00 zł. brutto zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 875 250,00 zł. netto plus podatek VAT 23% razem 1.076.557,50 zł. brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 700,00 zł. netto plus podatek VAT 23% razem 143.541,00 zł. brutto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.