PL

licytacja

 

11 wrzesień 2024


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 września 2024r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
pierwsza licytacja

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę 243/1 o obszarze 1,1055 ha, położoną w miejscowości Stary Klukom, Gmina Choszczno. Prawo własności ma Jarosław Łuszczyński. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgęwieczystą o numerze KWSz1C/00019330/5.
Według zaświadczenia Burmistrza Choszczna działka znajduje się na obszarze dla którego uwarunkowania są zgodne z zapisem Uchwały Nr XXXVI/305/2006:
- łąki i pastwiska
- strefa od elektrowni wiatrowej (10 krotność wysokości)
Bonitacja gruntu przedstawia się następująco:
-działka nr 243/1:
łąki trwałe ŁV o powierzchni 0,5455 ha
łąki trwałe ŁVI 0,5600 ha
Dojazd do działki nr ew. 243/1 drogą polną, nieutwardzoną wzdłuż torów kolejowych. Teren działki płaski, nieogrodzony, kształt zbliżony do prostokąta. Teren częściwo podmokły, nieuprawiany, porośnięty trawą oraz od strony wschodniej częściowo zakrzaczony. Od południowego wschodu przebiega linia kolejowa. Na skraju działki nr ew. 243/1 linia napowietrzna średniego napięcia.
Do nieruchomości przynależała działka nr 243/2 położona przy granicy działki nr ew. 243/1, którastanowiła wąski pas drogi polnej. Prawomocną od dnia 27 grudnia 2018r. decyzją nr 5/18 Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej AP-1.747.11-8.2018 działka nr 243/2 przeszła z mocy samego prawa na własność Skarbu Państwa.
W związku z powyższym nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Po stronie nabywcy będzie należało ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Suma oszacowania wynosi 38.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi28.875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.850,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały wtym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.
Zgodnie z art. 1002 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.