PL

licytacja działek Chłopowo Gm. Krzęcin

 

28 czerwiec 2019


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2019r. o godzinie 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13 o łącznym obszarze 1.2018 ha połozone w obrębie ewidencyjnym Chłopowo gmina Krzęcin.
Działka nr 1127/10 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/11 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/12 o obszarze 3006 m2.
Działka nr 1127/13 o obszarze 3004 m2.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową częściowo utwardzoną. Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych i rekreacyjnych. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, wykorzystywana rolniczo z przeznaczeniem w studium pod projektowanie usługi turystyczne. Sąsiednie nieruchomości z takim samym przeznaczeniem w przeważającej liczbie także nie są zabudowane. Miejsce atrakcyjne ze względu na walory wypoczynkowe, bliskość licznych jezior, otoczenie lasów łąk i pól. Nieruchomość usytuowana jest w odległości kilkuset metrów od jeziora. Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 1127/1 oraz 529. Działki nie są uzbrojone - jest niepełne uzbrojenie w sąsiedztwie terenów w sieć elektroenergetyczą.

Suma oszacowania działki nr 1127/10 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania działki nr 1127/11 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania działki nr 1127/12 wynosi 106 322,22 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 741,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 632,22 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania działki nr 1127/13 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.