PL

Kraśnik Gmina Recz nieruchomość zabudowana

 

18 grudzień 2018

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się

druga licytacja

prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej stanowiącej działkę nr 3/4, położonej w miejscowości Kraśnik 3 gmina Recz o obszarze 0,0753 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00007117/9. Nieruchomość oddalona jest od centrum handlowo-usługowo-administracyjnego miasta Recz o 7,2 km. Składa się z jednej działki gruntu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Graniczy z brukową drogą publiczną, nieposiadającą chodnika. Teren działki nie jest ogrodzony, nie jest zagospodarowany. Budynek jest obiektem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, w centralnej części działki nr 3/4. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, ściany zewnętrzne nieocieplone. Budynek jest stary, ma ok. 120 lat. Powierzchnia zabudowy - 155m2. Dach budynku dwuspadowy - konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Brak rynien i rur spustowych. Uszkodzona instalacja odgromowa widoczne uszkodzenia elementów pokrycia i opierzenia. Dwa ciągi kominowe wykonane z cegły (murowane), zniszczone. W budynku zamurowano otwory okienne - pozostawniono jedno okno PCV nowego typu. Drzwi zewnętrzne stare, zniszczone typu "Stolbud", dodatkowo okratowane, na szczytach poddasza drzwi drewniane z desek, niektóre z otworów drzwiowych również zamurowane. Estetyka i standard wykończenia budynku - typowy dla budynków "poniemieckich". Zużycie funkcjonalne budynku ok. 75% - stan nie pozwala na to, aby budynek pełnił funkcję mieszkalną. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla działki nr 3/4, obręb 0011 - Kraśnik, gmina Recz istniejące przeznaczenie okreslone jest zgodnie z zapisem: "Tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu". Suma oszacowania wynosi 25 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 166,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 575,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762 Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu. W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.