PL

Kolsk Gmina Bierzwnik nieruchomość zabudowana

 

13 grudzień 2018

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się

druga licytacja

prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowaną działkę nr 135/1 o powierzchni 0,2304 ha, oraz działkę niezabudowaną nr 135/2 (wspólny kompleks gruntowy) o powierzchni 0,6297 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kolsk Gmina Bierzwnik, obręb 0017 Kolsk, jednostka ewidencyjna 320201_2 Gmina Bierzwnik.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00029719/9. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności osobistej tj. prawem dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z całej nieruchomości na rzecz osoby uprawnionej. Działka nr 135/1 zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 137,60m2 oraz budynkami gospodarczymi: świetlicą o pow. użytkowej 46,90 m2, magazynem o pow. użytkowej 78,00 m2 i stajnią o pow. użytkowej 96,50 m2. Część niezabudowaną działki stanowi wewnętrzne podwórze utwardzone kamieniem polnym oraz teren porośnięty trawą na zapleczu budynków wraz pojedynczymi drzewkami owocowymi. Działka nr 135/2 nie jest zabudowana. Jest to teren pastwiskowy usytuowany na przedłużeniu ww. działki zabudowanej 135/1. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie, a granica między działkami jest wygrodzona. Teren tej działki posiada bezpośredni dostęp do jeziora. Część zabudowana nieruchomości leży w terenie, gdzie przebiega częściowe uzbrojenie techniczne: sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna. Kanalizacja odprowadzona jest do zbiornika bezodpływowego. Cały kompleks posiada własne i trwałe ogrodzenie. Działka nr 135/1 od strony frontowej ogrodzona jest płotem z przęseł metalowych osadzonych na podmurówce i słupach z cegły ceramicznej. Wjazd i wejście na nieruchomość odbywa się poprzez dwuskrzydłową bramę oraz furtkę. Zaplecze działki nr 135/1 ogrodzone jest siatką stalową, która osadzona jest na słupkach osynkowanych w sokole betonowym. Wzdłuż granic działki nr 135/2 urządzone jest głównie ogrodzenie z siatki stalowej na słupach ocynkowanych w gruncie; częściowo przy jeziorze urządzony jest płot drewniany z pali drewnianych. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy istniejące przeznaczenie okreslone jest zgodnie z zapisem: "Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących mieszkalnictwu". Suma oszacowania wynosi 239 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 159 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.