PL

Drawno Podegrodzie licytacja Pałacu

 

05 czerwiec 2020


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2020r. o godzinie 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
                                                        druga licytacja

prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu zabudowanej nr 13/20, i powstałych w wyniku podziału działki nr 13/26 działek niezabudowanych o numerach 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13,35. Nieruchomość położona jest w miejscowości Podegrodzie Gmina Drawno w województwie zachodniopomorskim o łącznej powierzchni gruntu 7,5256 ha. Ujawnione w księdze wieczystej prawo dzierżawy jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00027597/3. Nieruchomość stanowi zespół dworsko-parkowy wraz z kompleksem niezabudowanych działek. Przy czym jako całość nie stanowią wspólnego kompleksu gruntowego, leżą w bliskim sąsiedztwie, oddzielone nieruchomością gruntową zabudowaną stanowiącą działkę nr 13/36. Działka nr 13/20 zabudowana jest Pałacem z okazałym Parkiem porośniętym drzewami, głównie dębami, ogrodzonym siatką na słupkach drewnianych, z nasadzeniami. Na końcu działka graniczy z Drawieńskim Parkiem. Pałac to budynek całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny, w tym kondygnacja piwnicy, nakryty czteropołaciowym dachem, pokrytym dachówką karpiówką, murowany. Wnętrze Pałacu o czytelnym układzie pomieszczeń reprezentacyjnych (hol, pokój bilardowy, sala kominkowa, liczne salony, świetlica oraz pokoje gościnne) ze stylowym wystrojem i wyposażeniem o powierzchni użytkowej 647,10 m2. Cały budynek posiada wymienione okna na PCV, na parterze wszystkie okna okratowane, posiada instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wod ? kan, elektryczną oraz odgromową. Budynek z zewnątrz posiada odnowioną elewacje z ornamentami pałacowymi. Pałac pokryty starą dachówką - karpiówką, rynny z niewielkimi zewnętrznymi ubytkami ocynku. Okap drewniany ? nieodnowiony.W skład licytowanej nieruchomości wchodzą działki niezabudowane wyodrębnione z działki nr 13/26, aktualnie w wyniku podziału na działki o nr. 13/31, 13/32, 13/33, 13/34, 13,35 o łącznej powierzchni 1,9081 ha w tym:
nr działki 13/31 o pow. 0,3434 ha
nr działki 13/32 o pow. 0,4846 ha
nr działki 13/33 o pow. 0,1139 ha
nr działki 13/34 o pow. 0,4052 ha
nr działki 13/35 o pow. 0,5610 ha
Działka zabudowana nr 13/20 ma powierzchnię 5,6175 ha.


Suma oszacowania wynosi 1 630 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 086 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 163 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.