PL

dom jednorodzinny w Płoszkowie Gmina Bierzwnik

 

02 październik 2018


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00010504/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2018r. o godzinie 9.15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3 odbędzie się:

druga licytacja

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płoszkowo gmina Bierzwnik. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00010504/3.
Nieruchomość gruntowa działka nr 247 o powierzchni 0,0800 ha obręb Płoszkowo Gmina Bierzwnik zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej jednokondygnacyjnym z zaadoptowanym poddaszem oraz przylegającym do niego budynkiem gospodarczym, który pełni funkcję magazynową. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 136 m2. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 76 m2. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej. Teren działki jest ogrodzony, zagospodarowany. Znajduje się na nim oczko wodne, altana oraz grill ogrodowy. Nasadzenia znajdujące się na działce są niewłaściwie utrzymane. Na jej terenie znajduje się również budynek gospodarczy z wiatą o konstrukcji drewnianej, częściowo wykonany z płyt OSB. Nieruchomość oddalona jest od centrum handlowo-usługowo-administracyjnego miejscowości Bierzwnik o około 1 km. Na parterze budynku mieszkalnego znajdują się: hol, korytarz, salon wyposażony w kominek, duża kuchnia, łazienka z wc. Na piętrze stanowiącym poddasze znajdują się: przedpokój, pięć pokoi, łazienka z prysznicem i wc. Estetyka i standard wykończenia budynku jest dostateczny. Gospodarka remontowa budynku prowadzona w sposób dostateczny. Konieczne są naprawy elementów wykończenia oraz zakończenie już rozpoczętych prac remontow- modernizacyjnych. Budynek gospodarczy jedną ze ścian bezpośrednio przylega do budynku mieszkalnego. Na parterze znajdują się: przedsionek, łazienka oraz dwa pomieszczenia. Na piętrze, na które prowadzą drewniane schody znajduje się jedna izba oraz pomieszczenie socjalne.Budynkinie mają kondygnacji podziemnych.
Suma oszacowania wynosi 280 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 186.664,80zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały wtym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

Komornik Sądowy
Monika Sawicka-Kostiuczuk

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.