PL

Choszczno Os. Północne

 

11 marzec 2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11 marca 2019r. o godzinie 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się

druga licytacja

dwóch udziałów po 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiących działki gruntu zabudowaną o nr 416, oraz niezabudowaną o nr 426 położonych w miejscowości Choszczno Os. Północne o łącznym obszarze 0,6142 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00027344/5.
Nieruchomości nie stanowią nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r., poz. 803; z poźn. zm.).
Działka nr 416 o powierzchni 5434 m2, położona jest w północno-wschodniej części Choszczna w peryferyjnej strefie miasta, ma nierównomierny kształt. Ogrodzona jest płotem z elementów prefabrykowanych. Działka zabudowana jest wolnostojącym murowanym budynkiem gospodarczym, budynkiem wiaty o konstrukcji mieszanej betonowej oraz szklarnią. Działka ma dostęp do drogi publicznej od ul. Os. Północne. Budynek gospodarczy murowany modernizowany w latach 2007-2008 wybudowany w technologii tradycyjnej, sufity z płyt trapezowych. konstrukcja więźby dachowej drewaniana kryta blachą. Rynny i rury spustowe z profili pcv, ściany zewnętrzne budynku ocieplone stropianem z tynkiem strukturalnym, wejście przed budynkiem utwardzone kostką polbrukową. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 204,63 m2. Budynek gospodarczy wiata na drewno opałowe nie ujawnione na mapie ewidencyjnej i w kartotece budynków. Budynek o wymiarach 14,00 m x 17,00 m = 98m2, jednokondygnacyjny, konstrukcja więźby dachowej - wiązary drewniane, dach dwuspadowy kryty blacho dachówko podobną, zamiast posadzki klepisko z piasku, brak instalacji wewnętrzych. Przez teren działki nad budynkiem gospodarczym przebiega sieć napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV. W północno zachodniej częsci działki usytuowany jest wysoki słup sieci napowietrznej wysokiego napięcia
Działka nr 426 o powierzchni 708 m2 położona jest w północno-wschodniej części Choszczna w peryferyjnej strefie miasta. Działka ogrodzona jest płotem z elementów prefabrykowanych, koszona.
Działka ma dostępu do drogi publicznej od ul. Os. Północne. Działka nie jest zabudowana. Przez teren działki w północnym skraju przebiega sieć napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV. Teren działki od strony drogi uzbrojony w sieć wodno kanalizacyjną, elektryczną i gazową.
Suma oszacowania dwóch udziałów po 1/2 części w prawie własności nieruchomości wynosi
296 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197.333,34 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 600,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.